Tuyển thường xuyên 18429
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 17813
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 26900
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 39004
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Đang tuyển 29538
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 4509
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 38693
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (FULL-TIME)

Hotline: 1800 6779