Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 69052
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 61971
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 72870
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 147078
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 325497
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hotline: 1800 6779