Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 62384
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 56563
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 58639
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 132520
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

17762
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 290098
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hotline: 1800 6779