Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2021 46927
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 42391
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 34509
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 114223
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

7331
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Tuyển thường xuyên 223564
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hotline: 1800 6779