Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2023 87230
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2021 77462
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 106873
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 188461
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 424883
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (PART-TIME)

Hotline: 1800 6779