Tuyển thường xuyên 24126
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 8852
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 22569
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 14712
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

1800
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 10709
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

465
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 1302
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2019 4871
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Tuyển thường xuyên 2046
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 2523
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Send us a message

Hotline: 1800 6779