Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 217
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Hạn nộp hồ sơ: 31/5/2019 3072
NHÂN VIÊN BÁN HÀNG (TÂN SƠN NHẤT)

Tuyển thường xuyên 1216
NHÂN VIÊN BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 13134
NHÂN VIÊN PHỤC VỤ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 1817
GIÁM SÁT BẢO VỆ

Tuyển thường xuyên 6422
GIÁM SÁT CA (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 17377
NHÂN VIÊN PHA CHẾ (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 11532
NHÂN VIÊN THU NGÂN (TOÀN QUỐC)

Tuyển thường xuyên 8160
QUẢN LÝ CỬA HÀNG (TOÀN QUỐC)

Send us a message