Công Văn

STT Tên sản phẩm Theo bản tự công bố số  Xem/Tải xuống
1 Trà Lài Túi Tam Giác (3g x 8 gói) 07/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1yYNb5u364oSImxAQSCSgKaDeH5uztsg3/view
2 Trà Olong Túi Tam Giác (3g x 10 gói) 08/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16mfday97qOg5DwG2N2H3TA_THeJVL8Co/view

Hotline: 1800 6779