Công Văn

STT Tên sản phẩm Theo bản tự công bố số  Xem/Tải xuống
1 Trà Lài Túi Tam Giác 07/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/142S7-woKpiQYLOGgiyQ-SJ3GBoRtt08b/view?usp=drive_link
2 Trà Ô Long Túi Tam Giác 08/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UdZ0xXk4H0KnIBJ35Se3x3-HhD5Geup5/view?usp=drive_link
3 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka 034/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1h0GKgAcbXj1h9qyrcbd3h0psv1EQ_1d2/view?usp=drive_link
4 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka Blend 035/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HBZjUa7Drit3m543UYICyrY9X409F5zP/view?usp=drive_link
5 Cà Phê Rang Hương Sô Cô La 036/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1W8Q1Mqnzvijk8zCG9ezhihMAbu467q8F/view?usp=drive_link
6 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Robusta 037/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gzxSi7lKOtfSCrxZyABN-nD6eidPB1EL/view?usp=drive_link
7 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Robusta 038/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17SrYMhV7iRNPNwGqHDmi35D-YsYzBuIM/view?usp=drive_link
8 Cà Phê Rang Nguyên Hạt King 039/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1OA1utT4CojIr-lZogP9C_f7btE4F43dc/view?usp=drive_link
9 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ King 040/2021/CV-PLH  https://drive.google.com/file/d/1LNNSxG4dz_jA62m560fbJPe9tsyGqLCX/view?usp=drive_link
10 Cà phê rang pha trộn Arabica Culi 041/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/10cQ954ob5_0zVLaSWYvRLOE6cZyOqj9C/view?usp=drive_link
11 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Có Bơ Smooth 042/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1eGA609U0zuc36yUVamfTrd0qfFRH-DA7/view?usp=drive_link
12 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka Blend 043/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1a-U9Ajd-dRcpLbACvzPxZvX9Vw-A1a0X/view?usp=drive_link
13 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Có Bơ Rich 044/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gDO4yFFMWp4WB1LZHC4yVNsZQ6vacq7x/view?usp=drive_link
14 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Cherry 045/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1NPlOGIWe68FGGsTF15RGb2ujZRqZFrIF/view?usp=drive_link
15 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Culi 046/2021/CV-PLH  https://drive.google.com/file/d/1MLhPGYAGGjNPDimg8vy1ggVjAcJSgz5N/view?usp=drive_link
16 Cà Phê Rang Pha Trộn Robusta Culi 047/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1v80pSsh7_0kZWVjMSKW-rIOd3gGeS1b4/view?usp=drive_link
17 Cà Phê Rang Hương Carame 048/2021/CV-PLH  https://drive.google.com/file/d/1_cq7Y-kpWrasGFvv-G3SnF8-AV3uJGib/view?usp=drive_link
18 Cà Phê Rang Xay Royal Specia 049/2021/CV-PLH  https://drive.google.com/file/d/1aLLCAOBnslXYgrEGZ1i8ZrUiWtb6DcNf/view?usp=drive_link
19 Cà Phê Rang Xay Robusta 050/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1eVSwGrTg3PnWW1517prKYO713CXZbicz/view?usp=drive_link
20 Cà Phê Rang Xay King 051/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Yl9Eawyy1CS7SUXl51lrsH3wKxLw9Ftd/view?usp=drive_link
21 Cà Phê Rang Xay Pha Trộn Arabica Culi 052/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1kW8k1l4xoHTc4uGgmtULT9CSYWzuuFvS/view?usp=drive_link
22 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Smooth 053/2021/CV-PLH  https://drive.google.com/file/d/1Xt-ub6SpTk0Wxs0GdQeHQRR3isuZ23qV/view?usp=drive_link
23 Cà Phê Rang Xay Moka Blend 054/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1G17ZOWtHuk7PMsp7EPTLVsgyF6OUdczN/view?usp=drive_link
24 Cà Phê Rang Xay Hương Hạt Phỉ 055/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UbUgum6Y_UhfKGmEOzfWSSYxKzlfRoKT/view?usp=drive_link
25 Xirô Hương Đào 056/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1s-JTVTuZpxm9SUyo78MiyJITfYQh_n8Q/view?usp=drive_link
26 Xirô Hương Hoa Hồng 057/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1AxVwWLmQsJzboDYKKNh6_86QsHPpLdNk/view?usp=drive_link
27 Xirô Hương Ổi 058/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_a2lHIJYGcAUL6ZlkZvitW1vCgFmOQuq/view?usp=drive_link
28 Xirô Hương Vải 059/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/18wEiVfs7niGB6XrE8n_GqPvLh8iv7ssR/view?usp=drive_link
29 Xirô Hương Thơm 060/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1idxzn238X9X2oWqYWxPHtJJXPFWM-zyP/view?usp=drive_link
30 Xirô Hương Cam 061/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gdiF0Gmaaw5li5eoGigLdteLLJG96cik/view?usp=drive_link
31 Trà Ô Long 80 062/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/14SE0q7WClnyAxgro7f_rZHYpRW2ixhKN/view?usp=drive_link
32 Trà Ô Long 60 063/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12DfGGvNjT8wDi7VSxg5j0cTcy6ryia1b/view?usp=drive_link
33 Trà Ô Long 35 064/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1MYNKhtflkVqywL9WCmU-zFj4qo-xYrra/view?usp=drive_link
34 Trà Ô Long Cao Cấp 065/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1I13hfL56LX5O9Bj7FOtXbJ_q7mWDjvoo/view?usp=drive_link
35 Trà Xanh Mới 066/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Ga4RX12o2OYPA7sIJ3lj02Qcg2pRCM7c/view?usp=drive_link
36 Trà Xanh 15 067/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1IAhZE-MSjXh0Bj-KM0fjcf0gxcbepflm/view?usp=drive_link
37 Trà Xanh 068/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1YE9Oq9WETDU_5eeFR5cBZArRjwtIUtnG/view?usp=drive_link
38 Trà Tân Cương Đặc Biệt 069/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1DbcIsq7oznYVN_b5GByPQJgxZAOaB6AE/view?usp=drive_link
39 Trà Móc Câu Đặc Biệt 070/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1SUGeZ7_mm2XMdKolYtlvWqjHe8Ad3OEJ/view?usp=drive_link
40 Trà Phúc Long (Pha Chế) 071/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HpqUfSLeOpkiokyYC0M6cACdz9dz7zYk/view?usp=drive_link
41 Trà Lài Mới 072/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1iKRUf0Llraw7JV9CDqeDivtRAVB5mQbV/view?usp=drive_link
42 Trà Lài Đặc Biệt 073/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17v9LmYZALIinP_y4ftBukI0ZC6q0nlLF/view?usp=drive_link
43 Trà Lài 15 074/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1MqwEZEDc-YCCwLkqtFw2KcwmAKhhF8X2/view?usp=drive_link
44 Trà Lài 60 075/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1GX_gvLT8vfsS5zxu9ESxxZfAW3EbWjjz/view?usp=drive_link
45 Trà Lài 30 Bông 076/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1DnGVDL2vKoMhhjILw5LtxWwx640vTO1E/view?usp=drive_link
46 Trà Buồm Lài 077/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UiJwR1cN757wpw7fhZgGKiAwQ9Fgmzd8/view?usp=drive_link
47 Trà Lài 90 078/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/18MU20g8SIZPPbJ_jFnv8X5WN1BxtZzhJ/view?usp=drive_link
48 Trà Cám Đỏ 079/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16h1Oj0elsBsaBpzAMWnXN8eI-_OP084h/view?usp=drive_link
49 Trà Cám Lài 080/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1jkkJZHl6nRIlWR0eF1EyQQwEbE7QWXfv/view?usp=drive_link
50 Trà Hương Sen Túi Lọc (Pha Chế) 081/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1H6qEv1-OysEoQIKQx5nqxvCvG7xz-jKu/view?usp=drive_link
51 Trà Hương Sen (Pha Chế) Túi Lọc 082/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ijxp7JTagAfVjSjbLSiZB26xU_sqRdvR/view?usp=drive_link
52 Trà Ô Long (Túi Lọc) Oolong Tea (Tea Bags) 083/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1fXsTeAbfufu37Ws48kYIT0D8k4X2qpUu/view?usp=drive_link
53 Trà Ô Long Túi Lọc (Pha Chế) 084/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1KxoqGYn-QhCpDFCxqEwo2CcOV5qKS3V5/view?usp=drive_link
54 Trà Ô Long Ủ Lạnh Túi  Tam Giác Cao Cấp 085/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1igfX7Ro3Zf0ONwFeR09RlZZN2dwCeVHm/view?usp=drive_link
55 Trà Xanh (Túi Lọc) Green Tea (Tea Bags) 086/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1EMfWhQqDvbEJcN2sGy4TSsE7Xyppg8l5/view?usp=drive_link
56 Trà Hương Đào (Túi Lọc) Peach Flavored Tea (Tea Bags) 087/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1MyZGBRjDC5eqexyT9pq0EhgiUTlPsJUY/view?usp=drive_link
57 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh Túi  Tam Giác Cao Cấp 088/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1tCGxQ9QihCF-98Rs4CCWso5WsGVl2pJ_/view?usp=drive_link
58 Trà Hồng Trà Túi Lọc (Pha Chế) 089/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1GfEUn0yOku21Z20JzZ0OzbiRb1lLgyZE/view?usp=drive_link
59 Trà Hương Lài (Túi Lọc)Jasmine Flavored (Tea Bag) 090/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ME4pikvsNXp4xnqlNy2Qs4oBEyTnoQSL/view?usp=drive_link
60 Trà Hương Lài Túi Lọc (Pha Chế) 091/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1aXDZyuvaY4vVNOTMU09U6BiTvWpOWEwR/view?usp=drive_link
61 Trà Ô Long Ủ Lạnh Cold Brew Oolong Tea 092/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zM7eVqln5uWrYh0rO9GbDfs8ULXTGdiF/view?usp=drive_link
62 Trà Lài Ủ Lạnh Cold Brew Jamine Tea 093/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Rf_Xpt1V7oelhq0LxbewlY_5eGKxRRE9/view?usp=drive_link
63 Cà Phê Rang Xay Hương Caramel 094/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1eEPGS--B-ENgMANPb7cOinOhMlUoH5X9/view?usp=drive_link
64 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka 095/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1D-lfCjeON19HmIYuv9zl7TKcuTHUOmRq/view?usp=drive_link
65 Cà Phê Rang Hương Cappuccino 096/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17ICaUtr8473MMeqXT1t4DdMPI3lI6DAu/view?usp=drive_link
66 Cà Phê Rang Hương Vanilla 097/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1JW-ujd-HsmEZyZOubAey9xr387_p6jJb/view?usp=drive_link
67 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Royal Special 098/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1AWUKOufH9IAi8o7CKZPNK1rFHZ5LFd5x/view?usp=drive_link
68 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Royal 099/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1iSLYv-Nn8h0r3Bx6LpYoYhJQuTR2PUo-/view?usp=drive_link
69 Cà Phê Rang Phúc long (pha chế) 100/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Xvx7sOQTXSaHFV8dAha58focHMgJhSQe/view?usp=drive_link
70 Cà Phê Rang Xay Moka 101/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1yJt5jt7JFUBEsPU2GFMrY5ssPC2Df3Tx/view?usp=drive_link
71 Cà Phê Rang Xay Hương Cappuccino 102/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/14whx7kScTMh_HOcfVxEk0ZODDbsgU1dK/view?usp=drive_link
72 Cà Phê Rang Xay Hương Sô Cô La 103/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UOBmA6olxE0zxq38nW-Dmfwj6FCVBcCd/view?usp=drive_link
73 Cà Phê Rang Xay Hương Vanilla 104/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1JZL7VE3z9natgImj22B8MHUNWqoX9U8y/view?usp=drive_link
74 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Rich 105/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gV_QnYEsA7N-dn2z8lqukLSUwjkVzd1O/view?usp=drive_link
75 Trà Hương Sen 106/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1IVe33cRfV089eNfKaHf7biKR21hak0fX/view?usp=drive_link
76 Trà Hương Sen Mới 107/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1acJq7DL08pr6oE2YSfvq1brNb_W1qrqa/view?usp=drive_link
77 Trà Hương Sen Thái Nguyên 108/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1XIXk6UhbPjaZM0Coo_5gK31rku6ldWL6/view?usp=drive_link
78 Trà Hương Sen Đặc biệt 109/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hjvtg6lESKFdhiRN0lHd7dcd_di88r8H/view?usp=drive_link
79 Trà Hương Sen 15 110/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1TQjFmUySHs36T-PHt9YYG_e3Zjd0rhbV/view?usp=drive_link
80 Trà Hương Sen 80 111/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HmrZMGryPxMHgnpcQtnudz85xcTQ1bLW/view?usp=drive_link
81 Trà Ô Long 112/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15l_MEbyoDZE1IGRF9mzOX7EHgLgRjmuN/view?usp=drive_link
82 Trà xanh Thái Nguyên 113/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1oRuIg5HzOtmjMmqymJ59ZyyRr--5Yq7v/view?usp=drive_link
83 Trà Xanh Vạn Lý Hương 114/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1J7m8SZ1hKZgWG61H5VSEj1x9q5TMHaHz/view?usp=drive_link
84 Trà Đen Việt Nam 115/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1F8Otmk2i5H8_Dx8yoym_dk1fySGKCYC2/view?usp=drive_link
85 Trà Lài Ủ Lạnh Túi  Tam Giác Cao Cấp 116/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1afbKGfKRAxhh4Qi0mDhbqZreqcANZKXM/view?usp=drive_link
86 Trà Lài 117/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1G3aXaXHtO-TCe4MR_fIFBrobmUFEuzWR/view?usp=drive_link
87 Trà Lài 80 118/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Zq0fix5L4YoJNbe0lFn7BsukU-8j_-cK/view?usp=drive_link
88 Trà Lài Vạn Lý Hương 119/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1dUpKRF-OkOsF3XAQKQDdnz_K9DHhcAsU/view?usp=drive_link
89 Trà Lài Thái Nguyên 120/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1T5MdMYmEHzDox8sedj8kYjpDVc1w32Zz/view?usp=drive_link
90 Trà Hương Sen (Túi Lọc) Lotus Flavored Tea (Tea Bags) 121/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HoEy5EC6dJOcC_TCjHTMsChoKpd-77BR/view?usp=drive_link
91 Trà Ô Long túi Tam Giác (Oolong Tea) 122/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1wQOuk7jRnvD3vxRuygtGVuX5F3zGEYi1/view?usp=drive_link
92 Trà Xanh Túi tam GiácGreen Tea 123/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1JIRfwiFBviCB3YAFp1sNoF4bRpaMq53A/view?usp=drive_link
93 Trà Hồng Trà (Túi Lọc) Black Tea (Tea Bags) 124/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1nQHUEgPVpE-jqHchML8-_YuewVXfAnwC/view?usp=drive_link
94 Trà Hương Vải (Túi Lọc) Lychee Flavored Tea (Tea Bags) 125/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1fsw3T_oSt_hXwzdYPJKVDMUPRyzRJNJY/view?usp=drive_link
95 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc) Rose Black Tea (Tea Bags) 126/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hXN64T5jF_EA6ys-caI9gWB1DydhTurg/view?usp=drive_link
96 Trà lài Túi Tam Giác Jasmine Tea 127/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1fAS-NqAMqRNwA72c8LwtWO3h1qPmEaGu/view?usp=drive_link
97 Trà Hương Sen Túi Tam Giác Lostus Flavored Tea 128/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1RxQFxF6TofEnEcFeg8zKG919zS_JaAO_/view?usp=drive_link
98 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh Cold Brew Top Bud Green Tea 129/2021/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_HPtDRWjOiplNiR_2jWzR5uWn6CksKTJ/view?usp=drive_link
99 Trà Hương Sen Túi Tam Giác 010/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zRSSfy19dTAa4whzPx6wVqBC_fzlDq8X/view?usp=drive_link
100 Trà Lài Túi Tam Giác 011/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ef_-HxqR7zJsCwL6SouKZbJHo60JLz7a/view?usp=drive_link
101 Trà Hương Lài (Túi Lọc) 012/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hOpe_9d4OTdOgOhiRoKFJk_AyYYJYfjK/view?usp=drive_link
102 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc) 013/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ldxvo4Bs44hEALtKrI2cZNoEIADSQ3z6/view?usp=drive_link
103 Trà Hương Vải (Túi Lọc) 014/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1pBZcTzaCg6WmsIs9V1aIT_vd2BfEuvLs/view?usp=drive_link
104 Trà Hương Đào (Túi Lọc) 015/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1glpVmc7hFuwTJUVKxgGO0gEW59Zu249e/view?usp=drive_link
105 Trà Hồng Trà (Túi Lọc) 016/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1BTkGFwSyAXNcHFMa7iUeY2LUhlYpbz28/view?usp=drive_link
106 Trà Xanh (Túi Lọc) 017/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/190BPsLhmcYyrvF61kCX7JELpTf4xkqQL/view?usp=drive_link
107 Trà Xanh Túi Tam Giác 018/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1nidqw6oxIKp_Pgw6y4mAzy13QMsAirKO/view?usp=drive_link
108 Trà Ô Long Túi Tam Giác 019/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1vhihGKHCgMOtRdm0BvOs543Zj7_N_gOO/view?usp=drive_link
109 Trà Ô Long Ủ Lạnh Túi Tam Giác Cao Cấp 020/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-ZQyMuAwpcV7EToxDYxlGllKV7yHDK9w/view?usp=drive_link
110 Trà Ô Long (Túi Lọc) 021/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1TsWK36ckzFb4ZEB0PvKcpqbyeIafSWba/view?usp=drive_link
111 Trà Hương Sen (Túi Lọc) 022/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1uWjFFCPHFghK5Btb9iiUwxLWz16juSz4/view?usp=drive_link
112 Trà Lài Thái Nguyên 023/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1y4MENnjF8q07NaxIdGDGpHVuOsgQj06m/view?usp=drive_link
113 Trà Lài Vạn Lý Hương 024/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16QsrU6QoJWpjosfKTBjJENa1bLvNPwaj/view?usp=drive_link
114 Trà Lài 30 Bông 025/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-HIxyVDLq18v31FuZa77jF9UQ8V6iKXT/view?usp=drive_link
115 Trà Lài 60 026/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1aSNDaNx6Ohf7132dTz6N9AoI6v-20sKm/view?usp=drive_link
116 Trà Lài 80 027/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/10MkX9Ejedmz5RdfLUXdM9FihHBOItIjw/view?usp=drive_link
117 Trà Lài 15 028/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1EuAwrX22u43PFLWekrs4E7wQUU8s6_7q/view?usp=drive_link
118 Trà Lài Đặc Biệt 029/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ysGw_tDANgfzhBvD2V8naK3AvBvUzsJC/view?usp=drive_link
119 Trà Lài Mới 030/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_yY7uMPcwtA9wjvApN6qhxB5-rr_O7dk/view?usp=drive_link
120 Trà Lài 031/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1KZGIl-UDMHegddnckbLqRntk3Lys8o_a/view?usp=drive_link
121 Trà Móc Câu Đặc Biệt 032/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1l5IcstdsIALNZE33h6DdTgW15ZuMdy8b/view?usp=drive_link
122 Trà Tân Cương Đặc Biệt 033/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1b45wQ6twRSljIoq3HQbGrP0kadkfgMO5/view?usp=drive_link
123 Trà Xanh 034/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1mfcFKlt9Yx7M18BNRH4yyIvbu494TYgl/view?usp=drive_link
124 Trà Xanh 15 035/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HjlMxyE4u99MxHnYg2gBirOdvEeW9rgV/view?usp=drive_link
125 Trà Xanh Vạn Lý Hương 036/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1jRtjYbCYlrYaB0LrjgB5ZjJaqfIgf94u/view?usp=drive_link
126 Trà Xanh Mới 037/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1J71DCvPy8UFph8X2Z8RxHsUa3TNzj6vH/view?usp=drive_link
127 Trà Ô Long 35 038/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1POXGjI351sB95WoxcZJE13s5zfxLcvOs/view?usp=drive_link
128 Trà Ô Long 60 039/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1mBOInXiK3AqsHzQLRf5cBFVjZK9fc7Ms/view?usp=drive_link
129 Trà Ô Long 80 040/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hThx-D3bqvd8AuTzM7DjrowS4XIFCV29/view?usp=drive_link
130 Trà Hương Sen 80 041/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1paOTbLw--khXnuHMzrp0tnsBgfHxM-H9/view?usp=drive_link
131 Trà Hương Sen 15 042/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1d_RLjXE9Dvyr8Qap2uut997d7oVxiurz/view?usp=drive_link
132 Trà Hương Sen Thái Nguyên 043/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1oa5c-xYUXDs6RcCrJgkwIJZ9WQYh_Md6/view?usp=drive_link
133 Trà Hương Sen Mới 044/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1R1KdFBu79phtNQ3CM2OKl52Fyl3bH5xk/view?usp=drive_link
134 Trà Hương Sen 045/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hv-GNByHWaCX0x8h3fC2z7BboyHZHzyC/view?usp=drive_link
135 Cà Phê Rang Xay Hương Hạt Phỉ 046/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1G9jjdoTrnuzg3Te_rCFUXAFo4ZcaAwlW/view?usp=drive_link
136 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Rich 047/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1nk8cxqdpJ0EFuffXndY-KnkIE_XIHbL8/view?usp=drive_link
137 Cà Phê Rang Xay Moka Blend 048/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1sDQmLPoMb83Hn4LWHJUqGM7kfxqwnBwL/view?usp=drive_link
138 Cà Phê Rang Xay Có Bơ Smooth 049/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1i4IZzsUXTUioE3Uzx1sMjcRfUhKSNqkh/view?usp=drive_link
139 Cà Phê Rang Xay Pha Trộn Arabica Culi 050/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Hs5HgZjHJWS58-zAKhu884poNNAPAmdl/view?usp=drive_link
140 Cà Phê Rang Xay King 051/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1s21cvayrol4ef3gk30EEQMWdIQ9qLh3O/view?usp=drive_link
141 Cà Phê Rang Xay Robusta 052/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/14FCbXNGtPOhuZAwjVLgGaqZ_y4zH13n4/view?usp=drive_link
142 Cà Phê Rang Xay Royal Special 053/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1e5YfQPUg_x6Py36cbNDeQPGK5FvFfD9X/view?usp=drive_link
143 Cà Phê Rang Xay Hương SoCoLa 054/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1OLJFbHFPNMYJTvwioZHJ2DD-N-K9h2tZ/view?usp=drive_link
144 Cà Phê Rang Xay Hương Cappuccino 055/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ctp1fskAr5UuQfRjt2VfzE6TW5HJLkXT/view?usp=drive_link
145 Cà Phê Rang Xay Moka 056/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19syMVOlFCS1o_tblnxp08ExZrx8sUZVH/view?usp=drive_link
146 Cà Phê Rang Xay Hương Caramel 057/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1TtgZAFmj2hQsr2yi_ptpUpJ_V7qV_8eI/view?usp=drive_link
147 Cà Phê Rang Pha Trộn Robusta Culi 058/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1lOF85RMcM4bbaxgu83gYoEKpG88cYU-_/view?usp=drive_link
148 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Culi 059/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1IX_yEf9IqE1XWw2B98J26s185gr41x58/view?usp=drive_link
149 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Có Bơ Rich 060/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1GaLP6w7wsRmEOxzmDhAW8n2Sagkg7d_W/view?usp=drive_link
150 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka Blend 061/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1309JvzArh9M03FgMqcjRF_QjB4V7mhPh/view?usp=drive_link
151 Cà Phê Nguyên Hạt Có Bơ Smooth 062/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1dWsR8IyyeCt2U6MJjeE47a8hm34pW_0z/view?usp=drive_link
152 Cà Phê Rang Pha Trộn Arabica Culi 063/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Pi6NogmTClyUCNM8wfu68CqnMxJpLxzo/view?usp=drive_link
153 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ King 064/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1OED8_hBkfBW98v07d0gLy3JH_G606uqr/view?usp=drive_link
154 Cà Phê Rang Nguyên Hạt King 065/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1PoriRTZewZ2JIr1dmt9ZUE6vbep2YZW2/view?usp=drive_link
155 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Robusta 066/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19qaYJkW7qGLNiOeJWGJ54OHCjx_EpWzX/view?usp=drive_link
156 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Robusta 067/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ABOLsVwkDJHR-TdbAgSAeDr1n5B2oXKB/view?usp=drive_link
157 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Royal 068/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1F82yVSEY9rR4gwY27LM2Xnif6tbtfqnA/view?usp=drive_link
158 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Royal Special 069/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1A001ljoyzrQlXuIQduVzUtKtcgz1HD2Y/view?usp=drive_link
159 Cà Phê Rang Hương SoCoLa 070/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16N_0kYx49AAafVxPvQW8o5tNskSWj1v7/view?usp=drive_link
160 Cà Phê Rang Hương Cappuccino 071/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12KRGWiT-p-N207YwyMs9NWOnibHWgP7T/view?usp=drive_link
161 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka Blend 072/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1y9rqr5GSEvdb6BL8uUSEi9IVwNWVP3jC/view?usp=drive_link
162 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka 073/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1RFQsJx9lC-SgnkMOlQGQjQLwpEk2Fe2w/view?usp=drive_link
163 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka 074/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HssOF7TG04KcWYI62I6LUC8EFm4_6Z3l/view?usp=drive_link
164 Trà Xanh Thái Nguyên 086/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16IT7bgNVIr9hDycrveN9w1g-HC5vjAHM/view?usp=drive_link
165 Trà Xanh Loại B 090/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1kKx7pHo3xa_8U3E8K_uI-V30vXag5_TF/view?usp=drive_link
166 Trà Đen 091/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1uob7Zm0YnvPdBjhaMX6fIX3X1Ew72mdr/view?usp=drive_link
167 Cà Phê Rang Hương Capuccino 102/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1a_AK4ROlpGnlIPiTbSJlhRqLr7L79AjU/view?usp=drive_link
168 Cà Phê Rang Xay Hương SoCoLa 103/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UDWznBbWi_SuoaXrKopveN9OB1zcL80q/view?usp=drive_link
169 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Robusta 104/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1uuO7fUAua7QVhWopkg2pbOh4WtMchBfV/view?usp=drive_link
170 Cà Phê Rang Xay Hương Hạt Phỉ Hazenlnut 105/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1BdWY_UFjBpLvrh15VHd-NyT2iyqGZdky/view?usp=drive_link
171 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Moka 106/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12bu-SZ_1ItJFS7i6dHurA8GY0eJ27dvf/view?usp=drive_link
172 Cà Phê Rang Xay Robusta 107/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1qyeYv2r9ncx4UlZAMox_L0lTmKe17QvE/view?usp=drive_link
173 Trà Hương Sen (Túi Lọc) 108/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1dh5GeQnniyL9HKytlaBKiFVR9GFdDsN-/view?usp=drive_link
174 Trà Hương Lài (Túi Lọc) 109/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Ku9VgAUhYB18fjxUGMNLOTg8jpWpfDpN/view?usp=drive_link
175 Trà Lài Vạn Lý Hương 110/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1PVuTq8FHcGZ0JA_t4vPfBDbxySaZpA0e/view?usp=drive_link
176 Cà Phê Rang Pha Trộn Có Bơ Moka 111/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1CEqgdAonxOSxpw38wEgHcloX5nIPSCjo/view?usp=drive_link
177 Cà Phê Rang Hương SoCoLa 112/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-Llhwjg2CnbAHyl7bS4Q9dNQRpjMN3FK/view?usp=drive_link
178 Cà Phê Rang Pha Trộn Arabica Culi 113/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16vgcmqYA4ckrN_bYL2eZSZvI1PIJB7a2/view?usp=drive_link
179 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Robusta 114/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1MByMjdlPg7RKsaxun5Taj4n80D-KlL_L/view?usp=drive_link
180 Trà Ô Long (Túi Lọc) 115/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zzN4VOOa_b-i7vWPywcnAqdHWDe0zVRR/view?usp=drive_link
181 Trà Hương Vải (Túi Lọc) 116/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ANc4KQ8-i7RH7D5P4lxdJz5YXREDv45F/view?usp=drive_link
182 Trà Hồng Trà (Túi Lọc) 117/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ka6r9dbm2Att3Rde2nadeq8Hc9IyAV-D/view?usp=drive_link
183 Trà Hương Đào (Túi Lọc) 118/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1KUoCdC7d7cg6_HPGGZbTNW6kR15B6utk/view?usp=drive_link
184 Trà Xanh (Túi Lọc) 119/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1GIEDvJKEeEi-k4kdgWw6T5IBpESV18AC/view?usp=drive_link
185 Cà Phê Rang Nguyên Hạt Culi 120/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1PUeeLTD94snRhs0gT3f6mNljEop4J3R_/view?usp=drive_link
186 Cà Phê Rang Hương Hạt Phỉ Hazelnut 121/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1uSP9MJKKBfPqsQzD5pXIddjcCBWg_i98/view?usp=drive_link
187 Cà Phê Rang Xay Moka 122/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1t1eWVOAnmH_0XfghNTNtLN8ZE93FoeQr/view?usp=drive_link
188 Đác Thơm 135/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12eQxqJDwJIRVEGdZ41EY3veJ3F6bT_rD/view?usp=drive_link
189 Đác Cám 136/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1jrZl1dq3-RX1InTUoe4AaYycfFOGqizS/view?usp=drive_link
190 Trà Xanh Vạn Lý Hương 137/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/14qrjWKmlKJ0gQUI_0-uAKwMsSNkHEs-C/view?usp=drive_link
191 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc) (Rose black tea tea bags) 138/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1mnPF2XAo_yftEk--jw9ooudofPW0Mvez/view?usp=drive_link
192 Trà Cám Lài 141/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1IFlf78TN15orFG7rYZ3YFe_VSwemLvaL/view?usp=drive_link
193 Trà Cám Đỏ 142/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_kFivF6NC_0P7EBr7fTRdSzz5FcFwg7j/view?usp=drive_link
194 Trà Xanh Vạn Lý Hương 143/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1e7azBWUlbeDKWiW815nOMUgTI8xsf-YA/view?usp=drive_link
195 Trà Xanh 144/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1PAlEHWY1hGCy3RAQAEpR9UaoHH4qmMSb/view?usp=drive_link
196 Trà Xanh Túi Tam Giác 145/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1npcHUao2iK1eHpZOd5NfDpVOE0b-6eih/view?usp=drive_link
197 Trà Xanh Túi Lọc 146/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/101kTmkShR_fQYfL1EwlMUEG5oELLw2g8/view?usp=drive_link
198 Trà Xanh Thái Nguyên 147/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15kAtks_DoVt8mSWJQmEf7VboqL6JlSVk/view?usp=drive_link
199 Trà Xanh Mới 148/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_3o_u5oJ82La4XECeOhr3ISdMBqLpLs4/view?usp=drive_link
200 Trà Loại B 149/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1w9gu67QfJtWzMTUyYsrILnkOBfbzETmF/view?usp=drive_link
201 Trà Xanh 15 150/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1nbBt5Csk19jCQ5zZk92TZORQpyDYXpHz/view?usp=drive_link
202 Trà Tân Cương Đặc Biệt 151/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HFqvwGVzKv75GX8iEBrq7mteN877H4Go/view?usp=drive_link
203 Trà Phúc Long (Pha Chế) 152/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1u1utKSwvIiK3c0HH1jiBNKwYXn6qrfMG/view?usp=drive_link
204 Trà Phỗ Nhĩ Việt Nam 153/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1wTi2p-TFI9hO5NVFt0bThLPrnCpiDsAW/view?usp=drive_link
205 Trà Ô Long (Túi Lọc) 154/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1bqg0lYPHSkSHbG4WZNnMXppAnplovp0S/view?usp=drive_link
206 Trà Ô Long 155/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ZFILEuhQYo8NPSOcD6mCxHnNvNTyzGAs/view?usp=drive_link
207 Trà Ô Long 80 156/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1pzPLMIa0yuDwrZ1fZ70NuDiSn4J6gFMm/view?usp=drive_link
208 Trà Ô Long Cao Cấp 157/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12jyew4Rwh6Zk_FqthID6OaPTTBTkiA8X/view?usp=drive_link
209 Trà Ô Long 60 158/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_37_f_3XiCh6ypowWSmppctMwZ83C2Tq/view?usp=drive_link
210 Trà Ô Long 35 159/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1XuVmGiYWwc50BgY0AfXXtarzFB_zmbu-/view?usp=drive_link
211 Trà Ô Long Ủ Lạnh Túi Tam Giác Cao Cấp 160/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15oXzHkLIW3QQiOy8c-RO2SPnniq9WCzE/view?usp=drive_link
212 Trà Ô Long Túi Tam Giác 161/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zArpXy4vFj4JoeTO4i3xrlsGCnSBFGZJ/view?usp=drive_link
213 Trà Ô Long Túi Lọc (Pha Chế) 162/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/110JhLG9VuR0xW41EEx5jo4Tgiykleq6d/view?usp=drive_link
214 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh Túi Tam Giác Cao Cấp 163/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1mqGxZ9OHClsMHpuJLkQVpCfhpVTx7JbL/view?usp=drive_link
215 Trà Móc Câu Đặc Biệt 164/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1t2xN3M6-VlyaCsQKruGieeuqPi-W7F9e/view?usp=drive_link
216 Trà Lài 165/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1jFcaIwYELndhd7zmQUms0cOhpX7uWc7Q/view?usp=drive_link
217 Trà Lài Vạn Lý Hương 166/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HKZL3p_rV-c8B73gZvMRnbPuuvDrPuo8/view?usp=drive_link
218 Trà Lài Ủ Lạnh Túi Tam Giác Cao Cấp 167/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/105Y7q6Ta1O5bwHLo1YXRzy0nMCAI5KX7/view?usp=drive_link
219 Trà Lài Túi Tam Giác 168/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1WMpbzZ-gDiirBk3ZzD0fqG_sqOfn79sv/view?usp=drive_link
220 Trà Lài Thái Nguyên 169/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1j8z6peHy6nLVa62nUUGVe5GpKGKRgQGh/view?usp=drive_link
221 Trà Lài Mới 170/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1MxE5UbXL6Nk-BWjKAdk1q7rtQdykHTJ9/view?usp=drive_link
222 Trà Lài Đặc Biệt 171/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1kweoU-NWvHZBhZs-ONVe7wi8W9jyLfsf/view?usp=drive_link
223 Trà Lài 90 172/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/144Oj8UYwXnG-OFwI1gR72ltZksoxqjPk/view?usp=drive_link
224 Trà Lài 80 173/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1USs8R4N3mtFJjYXSgglpA21E8VSFNbRb/view?usp=drive_link
225 Trà Lài 60 174/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1eKxDxKQqXpZn9Wk7kQChg0NKTBqPKPa5/view?usp=drive_link
226 Trà Lài 30 Bông 175/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1LAFleg8fI2eTLjhz2ezo6Gu6vW4uRrKg/view?usp=drive_link
227 Trà Lài 15 176/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1tHCYnI_zg9d4o23ROPlaE60ZJL4_H3Xm/view?usp=drive_link
228 Trà Hương Vải (Túi Lọc) 177/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1EX0W-V8DEhSqhbAoWadyvxGmD-riuPXC/view?usp=drive_link
229 Trà Buồm Lài 178/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Irm6P9KguGXJDFlGkwL8fV9YpZ9CbX3r/view?usp=drive_link
230 Trà Đen (Black Tea) 179/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Vy4be3X0vPjniLso4ZBGGFb-B-jCyNRs/view?usp=drive_link
231 Trà Đen Việt Nam 180/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hlAXEppDUWiXRAE2LZoqQrhGBxE9ned5/view?usp=drive_link
232 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc) 181/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1KvqERBGBGxVfuhlvauK8H4vzULLy0bPT/view?usp=drive_link
233 Trà Hồng Trà Túi Lọc (Pha Chế) 182/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1qoBWhOVZWU3--WbNamp5Km2G6DQTo0Qz/view?usp=drive_link
234 Hồng Trà (Túi Lọc) 183/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HKMxaIiPJw3QB5rrFq6NYulEJxpaF6Fk/view?usp=drive_link
235 Trà Hương Đào (Túi Lọc) 184/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1qzSdJEyDPqlUVZTOUPjlsrymtOfxBGdO/view?usp=drive_link
236 Trà Hương Lài Túi Lọc (Pha Chế) 185/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ZvH4P7ZYIkeJ366mIUta_Raq2wvE1NKQ/view?usp=drive_link
237 Trà Hương Lài (Túi Lọc) 186/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1LEAR26Tic_7i2fL21XtiGR75p-WgstLX/view?usp=drive_link
238 Trà Hương Sen 15 187/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/10ftDrPEtXPNUzZQAyUyAIyp1LqYzZtQr/view?usp=drive_link
239 Trà Hương Sen 80 188/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ndFkOqz_pKwa3K1fEJ6W6GBf2Dj4TJX-/view?usp=drive_link
240 Trà Hương Sen Đặc Biệt 189/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/123ge688BVsizJfZP54WyuQSxEKVUJ_Av/view?usp=drive_link
241 Trà Hương Sen (Pha Chế) Túi Lọc 190/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ZNkTY54f4S-yM8hIOWjeIhL9cHLn95gF/view?usp=drive_link
242 Trà Hương Sen Thái Nguyên 191/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/18qzG8-JqdVJQhEyDqQtYOcjW5mBK3Uqb/view?usp=drive_link
243 Trà Hương Sen Túi Lọc (Pha Chế) 192/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15PIRO_gTT6xit_OCbsXOygkhbum9aeWp/view?usp=drive_link
244 Trà Hương Sen (Túi Lọc) 193/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1KEk1j5sLLlgDWYXC9mMe6Qe8ZHOBaTqN/view?usp=drive_link
245 Trà Hương Sen Túi Tam Giác 194/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1cRKLHaA69o5Z6TX6ELnm54lj8Lusqo6o/view?usp=drive_link
246 Trà Hương Sen 195/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1iv4xTPh0Iy1-hvGeSqkWzThiqJddUO_j/view?usp=drive_link
247 Trà Ô Long 196/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1qqXPojruV7R9GDUpCC0vTK92jOxfSEAC/view?usp=drive_link
248 Trà Xanh Tân Cương Thái Nguyên 197/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1TQOsk3PS_acUBNU3RDL5tEiBGd-w3fM4/view?usp=drive_link
249 Trà Túi Lọc 201/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19-jfYMRq7qxwnoUpJCGL0sjlhYZqGO6M/view?usp=drive_link
250 Trà Ô Long 80 202/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-fqt3VIDyqVmEa5JZ-yWxm9JBPLc7Jgq/view?usp=drive_link
251 Bánh Trung Thu 203/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HN0_SWPKXkyBMmBKtJT9FpsIcb4f8S4c/view?usp=drive_link
252 Trà Hương Sen Mới 204/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1y_dxhWZ550LtHBfUShofyxzRGQLqj93N/view?usp=drive_link
253 Sữa Chua Phúc Long 206/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15niYcEiK-5YvFkXhNA8-1xu9avUPSEdN/view?usp=drive_link
254 Bánh Flan Phúc Long 207/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1sKRYGECZFZhOwEXuo6qBTe40C8gfRutu/view?usp=drive_link
255 Trà Lài 30 Bông 208/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1uiHA9CUHBIZncqKsG8AG6lT3coeU71Jq/view?usp=drive_link
256 Trà Lài 60 209/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1p9ZaSdt8wvRNrmiOmOruB9HwGTcww1UH/view?usp=drive_link
257 Trà Hương Sen 80 210/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1GiuVkV_hRNHIoJHxFQCeGcsc4l5EVGcg/view?usp=drive_link
258 Trà Lài 80 211/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Qys2ilASr0_B468NYiZ4JS5cXu7_nQPr/view?usp=drive_link
259 Trà Lài 15 212/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/16CmC2R_NS52eaxAP7nqgcbdoIHtP5rxm/view?usp=drive_link
260 Trà Hương Sen 15 213/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12b48X7xlecqWKi_FP3pLbSg15Fr3rpUT/view?usp=drive_link
261 Trà Hương Sen Đặc Biệt 214/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1dHq5w-6xfANwroMQ41fF7AgP8Jmolx-b/view?usp=drive_link
262 Trà Xanh 15 216/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1CehscLMkJYcwrseEw4TVCYiU4rtQabjE/view?usp=drive_link
263 Trà Hương Lài Túi Lọc (Pha Chế) 217/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1VTQsKECvJoB-Ncza8J43M9aCHnBPjqi-/view?usp=drive_link
264 Trà Ô Long Túi Lọc (Pha Chế) 218/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-HeukVXgupFgrOGiu-0HxwnJyjyR9Bnw/view?usp=drive_link
265 Xiro Hương Vải 219/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1SO05BQX-D8IU7AGi616TxJgo0D-HIfCa/view?usp=drive_link
266 Xiro Hương Cam 220/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ezxF39N_xOmnvRJS9oq2gAbd_-A1gsyd/view?usp=drive_link
267 Xiro Hương Hoa Hồng 221/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zl0wr8lVrlvp_iOa-8rgUS1BLZ5ZZxZs/view?usp=drive_link
268 Xiro Hương Ổi 222/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/106l67OQQRG4ADFEyjaGqvO5G0bXadowK/view?usp=drive_link
269 Xiro Hương Đào 223/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1nek7W3mYwFVQqEwJ2yr7zEMr-n6POZj-/view?usp=drive_link
270 Xiro Hương Thơm 224/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HdLGo5buL8G7paU7wycUGeu_rsu4iKUM/view?usp=drive_link
271 Trà Xanh 227/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1EtJIy1lr_YfXG8OwqKiWYxjZxPAC3NMB/view?usp=drive_link
272 Trà Lài 228/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19N9Q4EIJQ47K6TiHDnOn6kesi3RJWoRq/view?usp=drive_link
273 Hạt Điều Rang Củi Tỏi Ớt 229/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/117e3mzT2h576gSFfQj68-nCLtZGGM-WL/view?usp=drive_link
274 Hạt Điều Rang Củi 230/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/13ezCI22F1sqmvtFiidLDz4gCWoaxJNbg/view?usp=drive_link
275 Gừng Nướng Ngào Mật Ong 231/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15zkaS0k2Us5r4IjedmuKgL53FR6wzfJv/view?usp=drive_link
276 Mận Dẻo Xào Gừng 232/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1KYeoa9ATlGHvORx5dEYTbxrQb5BWv6UG/view?usp=drive_link
277 Trà Ô Long Cao Cấp 233/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1XgK5xRzbEpA3JTUWzJ9SIjzY4XTs9HS6/view?usp=drive_link
278 Bánh Flan Phúc Long 234/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Tzul-wF9gi2Co4Qh16XQxZqmHWhS_mlH/view?usp=drive_link
279 Trà Hương Sen 235/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1wO9m1QZTB3I0RON9I6vm3iZFJyqnQIgG/view?usp=drive_link
280 Trà Hồng Trà Túi Lọc (Pha Chế) 236/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zQvl1Xmb1u_SefVQa81CEn5q9-K-07zf/view?usp=drive_link
281 Trà Lài Đặc Biệt 237/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1odcqhDZf3kBwOE_SNf_bA12Y9prgu37A/view?usp=drive_link
282 Trà Hương Sen (Pha Chế) Túi Lọc 238/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/14L-YjFSMa0UwYuDc5wwLLSS_kxegTRQk/view?usp=drive_link
283 Sữa Chua Phúc Long 239/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zeUCEkzQSA0v-_xUFHuElrZkrua2kOhJ/view?usp=drive_link
284 Đác Thơm 240/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1GOA2uMwxoO3_rwB7kdxkfwFKp1LMi8OD/view?usp=drive_link
285 Đác Cam 241/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1-h7KKc3mX2IrwscYmLNCCk15RcL5Cv16/view?usp=drive_link
286 Cà Phê Rang Xay Hương Cappuccino 243/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/11efNCnWNPKHaqbG6xCHdzv7TKo3dNKJc/view?usp=drive_link
287 Trà Ô Long 35 244/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/14SLvuR0ChHOehdFZwQDDmsNL91reVeWV/view?usp=drive_link
288 Trà Buồm Lài 245/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1N4FGHpHSPW9U9nzVq0ssqGEavJx7rLxw/view?usp=drive_link
289 Trà Hương Lài (Túi Lọc) 246/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Dk5uE_RtVDL-eGETROVEP4wNtVH7lIJP/view?usp=drive_link
290 Trà Ô Long 247/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1zh3pCJqqiOOl31I2V5lBfab-QkzTPS8O/view?usp=drive_link
291 Cà Phê Rang Xay Hương Vanilla 248/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1WgURTnVQvCv4hVfimS8PJl9VWvt2jria/view?usp=drive_link
292 Cà Phê Rang Xay Pha Trộn Arabica Culi 249/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/11qYtXuLxSTjqw84PRQ-Qm7uExUJIF7wZ/view?usp=drive_link
293 Trà Hương Sen (Túi Lọc) 250/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HmouWXZyksJmO-REy_Ap0aT-R8Zov_2g/view?usp=drive_link
294 Trà Xanh Thái Nguyên 254/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1TwFbY9jtdpA1OgFklIMJt0WY8OZKNDEb/view?usp=drive_link
295 Trà Lài Thái Nguyên 255/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UwbHhDImC9WbyVQvu8XdsOaCOj0EVxTk/view?usp=drive_link
296 Trà Hương Sen Thái Nguyên 256/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1cSI1XAfDG2i5aMCG96USMp8jdd-WlyrF/view?usp=drive_link
297 Trà Hương Sen 15 263/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1q5grWZZyPkrc-s8XmJyzhBo_6yu6b-xf/view?usp=drive_link
298 Trà Lài 30 Bông 264/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1cAk7G6O3hHE1SY-62h3aYQ7ZoJkvFpBF/view?usp=drive_link
299 Trà Lài Mới 269/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Pn2N7Qpw4lffh79egXBK_C4LVytESa0j/view?usp=drive_link
300 Trà Xanh Mới 270/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17MYbHGsWK0kNB_7_0dev7hf0MV-PbOgy/view?usp=drive_link
301 Trà Hương Sen Mới 271/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1xTQFo2s_x5QZr5eitezDiiVaqyMuXK7_/view?usp=drive_link
302 Trà Ô Long 273/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1AouI4Ope0bxGOtJhclcRnf6eJs4RD47g/view?usp=drive_link
303 Trà Xanh Sen Lài 274/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1BbYMRAS2HVLaJ5Y-Hil4bUjWIta6M5yb/view?usp=drive_link
304 Trà Xanh Sen Lài Mới 275/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1e1u2YQdrbQF8IbvY6TQyMIFkkkrPhCqp/view?usp=drive_link
305 Trà Đen Phúc Long 276/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1CUsUfN0l3J-thTVHA8fBW89Lhvl3BhRV/view?usp=drive_link
306 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc) 282/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19p__LIdZcWilym1g1HYJ0QBGohy4VoDY/view?usp=drive_link
307 Trà Hồng Trà (Túi Lọc) 283/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1fClitckoO4HJIoBVd0dMUnus6k7QREFJ/view?usp=drive_link
308 Trà Hương Đào (Túi Lọc) 284/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1VXr-CoYxZPfARDfz8x6cQIB2zbccfMvw/view?usp=drive_link
309 Trà Hương Lài (Túi Lọc) 285/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HPs3cE0QjtMZlKzrBywqEiaVQY5hvavS/view?usp=drive_link
310 Trà Hương Vải (Túi Lọc) 286/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1TcMrXIh__OT-efglFQnMatFCXNlM0Ltj/view?usp=drive_link
311 Trà Ô Long (Túi Lọc) 287/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15W39kr4eA9_jJVzD0uZyHhZIAoC_8SQ6/view?usp=drive_link
312 Trà Xanh (Túi Lọc) 288/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/14HlHv8h989_wff9mWW5zrcHqSqGQMX83/view?usp=drive_link
313 Trà Hương Sen (Túi Lọc) 289/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1jYDwOLYJ1ElE6kBoe4AO20OQlCfBZvOz/view?usp=drive_link
314 Bánh Quy Trà Xanh 293/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1t-t_I6oeJ_5I4OZlgyR3rJWr_Wx_M92o/view?usp=drive_link
315 Bánh Quy Hạt Óc Chó 294/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1FIl0exzkXbMKoZHUSwmvhjm4-Wi3TY-2/view?usp=drive_link
316 Bánh Quy Nam Việt Quất 295/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1UWfSCzRIqRmh6Smv79DYaBNQYy_hHqMQ/view?usp=drive_link
317 Bánh Quy Yến Mạch 296/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17yBplhfAPL1EYWJXSPC-i6o04vEuQy7P/view?usp=drive_link
318 Bánh Quy Hạnh Nhân 297/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1mvo6bfsZPh-sZYhyGPws5lW9eHnoeZ72/view?usp=drive_link
319 Bánh Flan Phúc Long 298/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15YiymPKHzIhQpUK2MKz4fdYebzuxINGe/view?usp=drive_link
320 Đác Cam 299/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1CtOk6PcTM9tuoXtu-L3bDKbWyrwC-D4S/view?usp=drive_link
321 Đác Thơm 300/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1N1n2_7Yy4FtVnbyZcnrloofpNC-14nS9/view?usp=drive_link
322 Sữa Chua Phúc Long 301/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1XvTaR2PNeYOUwoRnCJTgWFg1HtEF22t4/view?usp=drive_link
323 Cà phê rang xay King 310/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1I3D_BJUKO-gSkRPmnpQG83k_8pk0UN3Y/view?usp=drive_link
324 Cà phê rang xay Royal Special 311/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1CLfC8WQFu8Rmz-D0Ayu25ZCVfa44_OK9/view?usp=drive_link
325 Cà Phê Rang Nguyên Hạt King 317/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/18pHVjub3BTOudL-_o9ZBg7RxCLYDTNMA/view?usp=drive_link
326 Cà Phê Rang Pha Trộn Robusta Culi 318/2022/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1THcoIJmLiS8EGq3KgWyn0mi_lnompf9S/view?usp=drive_link
327 Trà Cam Lài 01/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ntdCzJ5D3Spel6f2UF--928JxzltETXS/view?usp=drive_link
328  Trà Cám Đỏ 02/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1voD4LgTWb3XnOcYIFccjmmbcwsxvTb9I/view?usp=drive_link
329 Trà Lài 60 03/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15YtiXSnMTJhGzPM7VXRS19mGhBguYAgL/view?usp=drive_link
329 Trà Lài 60 03/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15YtiXSnMTJhGzPM7VXRS19mGhBguYAgL/view?usp=drive_link
330 Trà Đen Phúc Long 060/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1VrxeKWQHMGMczUTBCj_PcspROcxooahR/view?usp=drive_link
331 Trà Lài Thái Nguyên 061/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1H04f0d13f5QFGacO-5OyN5iQq4U5oDKN/view?usp=drive_link
332 Trà Ô Long 35 064/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1sFmxJHffDFxTmxgAASkZn7ZN4liRKe5S/view?usp=drive_link
333 Trà Ô Long 80 065/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1VBIpU3rEzwmuUzVZ6cjSywFrK52uK_vG/view?usp=drive_link
334 Xiro Hương Đào 066/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1p6yzNfC4XLZ9MFKjx5LZ1nEQto-50egV/view?usp=drive_link
335 Xiro Hương Ổi 067/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Lyn9QMhL5b5fgPSXIWpKgKRLb5y1YVgE/view?usp=drive_link
336 Xiro Hương Vải 068/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1MrNbS2ny5VpaHmMbpkBxOv-dREextKRk/view?usp=drive_link
337 Xiro Hương Thơm 069/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_lSSFNxJyX281-lnEDzmfuozZktwvinl/view?usp=drive_link
338 Bánh Quy Trà Xanh 171/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1seHuyzk-Fu73X-C95B17njZbcZ4D7RPS/view?usp=drive_link
339 Bánh Quy Hạt Óc Chó 172/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1EzOK9ALUM31Ol_tKd5c_eTiIA6gxFXnn/view?usp=drive_link
340 Bánh Quy Nam Việt Quất 173/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hMDRPueE9b_yo6WNOvkSzM_NcO4OR97M/view?usp=drive_link
341 Bánh Quy Yến Mạch 174/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/17rEn8yqhm6w4JkWgi7GhKl6-K7Www-GO/view?usp=drive_link
342 Bánh Quy Hạnh Nhân 175/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1FgFlgE8EzSvha62Py_DwctkAMti7Oqtx/view?usp=drive_link
343 Bánh Flan Phúc Long 176/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1gjr9nnbFNhQbJ6ThlagUtMTmo9sjYJs9/view?usp=drive_link
344 Đác Cam 177/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1q5uww3Sg3ZFhkyI_STRoUVU-FeLNIGmV/view?usp=drive_link
345 Đác Thơm 178/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1tREnvQX9skl9QuZ7G_hk7KXuZ5SRoGA2/view?usp=drive_link
346 Sữa Chua Phúc Long 179/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1JDIzDL5bry6PrFQvTN22L450e1QNFwlA/view?usp=drive_link
347 Trà Hương Sen (Túi Lọc) 187/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1rTAD2llQ2FX7id74ifEP7D9mvbb0g2UA/view?usp=drive_link
348 Trà Ô long (Túi Lọc) 188/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1frw-Vc9yQlqLLSXSC6ZaJOhvEfZwGAHA/view?usp=drive_link
349 Trà Xanh (Túi Lọc) 189/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1fxFTlGLEzGMnuDA1x9L0GC28J-fwWNoN/view?usp=drive_link
350 Trà Hồng Trà (Túi lọc) 190/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Kg2d8Kcc_2IVGUfe_F05W6pt8BzP_bT3/view?usp=drive_link
351 Trà Hương Đào (Túi lọc) 191/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1XmrSlAqQ1UoXkzleIAwOIw-40uQfKaaE/view?usp=drive_link
352 Trà Hương Vải (Túi Lọc) 192/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1L94_h7maURUDaCKt54IMEW6chcKsZMcJ/view?usp=drive_link
353 Trà Hoa Hồng (Túi Lọc) 193/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1oU3M5sTRwwYCULuJGXebTT7bct3_a059/view?usp=drive_link
354 Trà Hương Lài (Túi Lọc) 194/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1feyHt8YGxvZ6wC6xPdwKwJ6ByoRLwNLh/view?usp=drive_link
355 Trà Đen 195/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1OKTLKmsVYMLNb0wTcWIPkRYcn7ORaOiE/view?usp=drive_link
356 Mứt Mãng Cầu Xiêm 196/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1iz19l4f8pyd4JUU05RQI1iJnnSd2XTjm/view?usp=drive_link
357 Bột Kem Hỗn Hợp Phúc Long 197/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1TC2Rs5mwNI8sQEGPmxHubqOEt930pmcw/view?usp=drive_link
358 Trà Xanh Loại B 198/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1igcJwBbreVkO6iDD5w_P9ik154-ar2NW/view?usp=drive_link
359 Trà Xanh Thái Nguyên 199/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1IY7dMcJUFFZU2EFtuJmsjwOBm7xTupA4/view?usp=drive_link
360 Trà Ô Long Cao Cấp 208/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1M-2vqn09hKMHdV0YhxL8X1Unhbvxq3Wv/view?usp=drive_link
361 Cà phê rang xay Robusta 209/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/11R1gXvIpRfrC8twME4LS8BqTOiHpwUCr/view?usp=drive_link
362 Cà phê rang nguyên hạt Robusta  224/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1AXUfpNgzVQCSPMeLLUGqkifkfi80MlXb/view?usp=drive_link
363 Trà Buồm Lài 225/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1OzQMV4B0Gy4QMerTe8S6eXc_Rtw_LUbx/view?usp=drive_link
364 Trà Cám Đỏ  226/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/12IByhumbH55O7VEazEbxIbaXrmcbAiKG/view?usp=drive_link
365 Trà Cám Lài  227/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1muZNmlDKIT3FAHtNxYdhVf3hN503m1l4/view?usp=drive_link
366 Cà Phê Rang Pha Trộn Arabica Culi  228/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1mtXzmRfwdDLIIk_EqQDHElS1eUVKl8EO/view?usp=drive_link
367 Cà phê rang nguyên hạt Moka 231/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1RaRnKY6pLToghxL0319HZjr-qD10_ppA/view?usp=drive_link
368 Trà đen Phúc Long 232/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1LO9QAvUllPyRJjZ6__hOW-oBZlYfNzKL/view?usp=drive_link
369 Trà Hương Sen Mới 233/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1K9PhaAyObwEFWHvLe0uKzDgSBmtl96zp/view?usp=drive_link
370 Trà Lài Mới 234/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1AmfesqC6Ks2DwUOmfjetu6dGS8RzJDLV/view?usp=drive_link
371 Trà Lài 235/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ubNdY2CZgCKbnlxoK0wVSNEdCJj1lD_d/view?usp=drive_link
372 Trà Ô Long 236/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1bKkcMX6JS0yXARj-aAkNYwwhc5zvli6d/view?usp=drive_link
373 Trà Xanh 237/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1bATIr7Eoqh503GLu99visqSOMvjtRtAE/view?usp=drive_link
374 Trà Hương sen đặc biệt 239/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1KEZYxngOJr6EJhWDKewZw99x8N7Pw_VX/view?usp=drive_link
375 Trà Ô Long 80 240/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1pvvsrMrP4NzndefVrFPUiV2KL4-PKrlA/view?usp=drive_link
376 Trà Ô Long 241/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1ENfG03WulFsKdIZdbvpPcAs2TkcfFSrU/view?usp=drive_link
377 Trà Lài Đặc biệt 242/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1nrXkDlVSEMV27nQs8HeUA01OHT3cdRG_/view?usp=drive_link
378 Trà Lài 15 243/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1tbV86Am0ZFRHf319Zz3ZZaMikKXi68Bs/view?usp=drive_link
379 Trà Hương Sen Thái Nguyên  244/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/18Awdu6FOrVovQ-z5A4hmxDz6eV7ClgCr/view?usp=drive_link
380 Cà phê rang nguyên hạt Royal Special 248/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1m1-K6oM_ocnUcXqm3z1Sc5wLVzeibz4s/view?usp=drive_link
381 Cà phê rang nguyên hạt King 249/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1Tk_jXIZlwNuphcc6_qoqyjVFcdGA8i-D/view?usp=drive_link
382 Cà phê rang nguyên hạt Culi 250/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/13x0P9mt_jhsPH7oPRNdQfT_Ye3khQn4H/view?usp=drive_link
383 Xi rô Hương Hoa Hồng 251/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/117JyjZQIYI0x4H5zsJuKEBUJ6ICnIuSD/view?usp=drive_link
384 Xi rô Hương Cam 252/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19gn5hSQEkP5dSlKtPG1IHq0lG_-vVFGt/view?usp=drive_link
385 Trà Lài 30 Bông 253/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15zjL_AwYae9Zk_YrEdOVPw86RfW1RwVF/view?usp=drive_link
386 Trà Xanh Thái Nguyên 254/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1DMbAUePybNJFKY046QhyHumJeETUqztX/view?usp=drive_link
387 Trà Lài 80 255/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1htUU7Rkt1wwJomItZeIYnPcDM4Jf7JeE/view?usp=drive_link
388 Trà Lài 60 256/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1003sDVKofRmbqOnLlnXr3YWc7I9Ye8t8/view?usp=drive_link
389 Trà Hương sen 15 257/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1J3_-XJ9s8Y8D7HWuDG2hmmETUHgCN5ox/view?usp=drive_link
390 Trà Ô Long 35 258/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1YS7vA4uAFrvNd9VjTmxhZ47RCgU9ZQXe/view?usp=drive_link
391 Trà Xanh Mới 259/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hc8_Fa2DQafqxa_enus9AnurBG0ne9S2/view?usp=drive_link
392 Trà Lài Ủ Lạnh Túi Tam Giác cao cấp 260/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/10RQDkvZ64cOhs0Qgwy9k0ogvddxIO0r5/view?usp=drive_link
393 Trà Hương sen (Túi lọc) 261/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1xa6nn-iUXRVf_xFEepxrwUTtscenxlV-/view?usp=drive_link
394 Trà Ô Long Ủ Lạnh túi tam giác cao cấp 262/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1m6U00j2EDmKKMeHaofVF-Vj7CCFX8QaP/view?usp=drive_link
395 Trà Ô Long Túi tam giác  263/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1cehQTUtXPZVHnJ0tUYDby3thdl85Z8r6/view?usp=drive_link
396 Trà Xanh Túi Tam gáic 264/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1HIwwQScBPjbUUnXy9wO5zzMSk676V9xS/view?usp=drive_link
397 Trà Nõn Tôm Ủ Lạnh Túi Tam giác cao cấp 265/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1t_M1CEpLZJ-dZV3y4p7o95jSmWNrKODD/view?usp=drive_link
398 Trà Lài Túi Tam Giác 266/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1RgypmuChAVmm1PlPT4RuxhFu_QDxlh_o/view?usp=drive_link
399 Trà Hương Sen Túi Tam Giác 267/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15Dmmq1cN0k-VGqbAe1lufZtSZrZXRt56/view?usp=drive_link
400 Cà phê rang pha trộn Robusta Culi 269/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1uhRoDiXXPv_i1v-mJtXlqo4mpPz4Tbsw/view?usp=drive_link
401 Cà phê rang xay Moka 270/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1FT4tONBp946zisu3n8EY75OxF54WFUO4/view?usp=drive_link
402 Cà phê rang xay Royal Special 271/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1PvI_qTyfoevMCugBmFHk5QoRMTwLA-Mb/view?usp=drive_link
403 Cà phê rang xay King  272/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1C3OIMDDGekkISxFFHAWKfpQ71xuj8ZkC/view?usp=drive_link
404 Cà phê rang xay Moka Blend 273/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1kh9Va-fXeX6UOL-mvQqse2YiXwNDDrvY/view?usp=drive_link
405 Trà xanh 15 274/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1XuMcUEK8yCUNhobJPi35pEGrzdt7wEYM/view?usp=drive_link
406 Trà Hương Sen 275/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1dyo3PLVeM27FioJ-lSHBcQrjCzIk6rpx/view?usp=drive_link
407 Trà xanh 276/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/15z-y-YsI2YJWrwuSjixyNgvtvVsUrmK8/view?usp=drive_link
408 Bánh Quy Bơ Vani 280/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1lZPsc0QYIbCWrmA-e_z9u2q8vU7iZNC0/view?usp=drive_link
409 Bánh Quy Bơ Nam Việt Quất  281/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1rBTD-ZOZqk5-FpvlHDdo9yYgaT2qZ7yC/view?usp=drive_link
410 Bánh Mì Phúc Long 282/2023/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/19pj-g8qSlhUnLMwoH1zrGMK5UAsgwzGy/view?usp=drive_link
411 Trà Hương Lài (Túi lọc) 002/2024/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1hUb6VN5xpLOnBlCf9x-lwYMywlxKcrBp/view?usp=drive_link
412 Bánh Danish Nho khô 003/2024/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1XUf-66hKeTmzVT_Inb6dCwTYi7wvvY7Z/view?usp=drive_link
413 Bánh Croisant Choco 004/2024/CV-PLH https://drive.google.com/file/d/1_jutEMuHoLYQeg_rbzCAVhoXLuG-OsAL/view?usp=drive_link
       
       
       
       
       
       
       
       

Hotline: 1800 6779