38
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP (Làm việc Bình Dương)

50
HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ TỔNG HỢP (Làm việc quận 8)

60
GIÁM SÁT KHU VỰC (TP.HCM)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 194
NHÂN VIÊN PHỤ XE (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 236
NHÂN VIÊN PHỤ KHO (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 371
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 275
NHÂN VIÊN THU MUA (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 161
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 131
LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY MỸ PHƯỚC 3

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 232
KẾ TOÁN THANH TOÁN (Làm việc quận 8)

Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2019 219
KẾ TOÁN BÁN HÀNG (Làm việc quận 8)

Gửi tin nhắn cho chúng tôi